შენობის ექსპლუატაციაში შესვლა არის პროფესიული პრაქტიკა, რომელიც იძლევა შენობების  პროექტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის გარანტიის უზრუნველყოფას (OPR). რაც შეეხება შენობებთან მიმართებაში, რომლებიც სათანადო წესით შედიან ექსპლუატაციაში, იწერება ნაკლები რაოდენობის განაცხადები ცვლილებების შეტანის შესახებ, მათ აქვთ მაღალი ენერგოეფექტურობა, დაბალი სამომსახურო და საექსპლუატაციო ხარჯები. ექსპლუატაციაში შესვლის პროცესის დოკუმენტაცია წარმოადგენს საფუძველს სათავსის ენერგომოხმარების საბაზო დონის ზუსტი შედარებითი ანალიზის ჩასატარებლად.
შენობების ენერგეტიკის სფეროში მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების წყალობით, ოპტიმუმ ენერჯი სთავაზობს შემდეგ მომსახურებას:
• ექსპლუატაცია (რეტრო–ექსპლუატაცია, ხელახალი ექსპლუატაცია, ახალი მშენებლობა)
• ექსპლუატაცია და გადამოწმების დაგეგმვა
• ექსპლუატაციის პროექტის მენეჯმენტი
• საექსპლუატაციო პროცედურები, ინსპექტირება და გამოცდების ოქმი
• აპარატურისა და სისტემების მონტაჟის შემოწმებაგაშვება და
• გაუმართაობების გამოვლენა
• გაშვება-გასამართი სამუშაოები
• ავტორიზაციის ოქმის შედგენა
• პროდუქტის ხარისხის შეფასება
• რისკის შეფასება
• ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სფეროში პროექტირების ლიდერობის დამტკიცება