ოპტიმუმ ენერჯი ხელს უწყობს ელექტროენერგიის გამომუშავებას ეკოლოგიურად უსაფრთხო პროცესების მეშვეობითარსებული ან ახალი ეკოლოგიური / სუფთა ტექნოლოგიების გამოყენებით. ჩვენი მიზანია განახლებადი ენერგიისწარმატებული დანერგვა გლობალურ ბაზრებზე, ინვესტორებთან და დეველოპერებთან მუშაობა ეკონომიკურადპერსპექტიული პროცესისთვის.
ოპტიმუმ ენერჯი  უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის ენერგეტიკული ინჟინერინგის, საკონსულტაციო მართვის, მიწოდების და მონტაჟის მომსახურებას, ეფექტური, ეკონომიური, საიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა განახლებადიენერგიის სისტემების სწრაფი განთავსებისათვის.
ჩვენი კომპანია, კერძოდ, სპეციალიზირებულია:
• მზის თერმულ სისტემებში,
• მზის ფოტოეელექტრულ სისტემებში,
• სითბურ ტუმბო დანადგარებში,
• განახლებადი ენერგიის მომსახურების სისტემებში,
• განახლებადი ენერგიის სფეროში პროდუქციის შემუშავებაში.
განახლებადი ენერგიის სფეროში მომსახურების გარდა, ჩვენი კომპანია ასევე გააჩნია  განახლებადი ენერგიის  სადგურები და ამუშავებს მათ.