ოპტიმუმ ენერჯის ჯგუფის ერთ–ერთ მიზანს წარმოადგენს ქონების მენეჯერებისდროისა და ფულის დაზოგვა ენერგიის მოხმარების გაზომვის და ანგარიშის გზით. ჩვენ გთავაზობთ კომპლექსურ გადაწყვეტებს – შენობების შესწავლისა და საზომი სტრუქტურების ოპტიმიზაციიდან დაწყებული, დამთავრებული ანგარიშით, მომხმარებელთა მომსახურებით და მენეჯერებისა და მფლობელთა ონლაინ მომსახურებით.

ჩვენი გადაწყვეტილებები, ძირითადად დაკავშირებულია მრეწველობის დარგებისა და უძრავი ქონების მრავალბინიან საცხოვრებლებთან დათითოეული გადაწყვეტა უზრუნველყოფს დამკვეთის მოთხოვნებთან შესაბამისობას. თქვენ ოპტიმუმ ენერჯის თავისუფლად შეგიძლიათ ანდოთენერგიის მართვის ყველა ამოცანა. ჩვენ გარანტიას გაძლევთ, რომენერგომოხმარება იმართება საუკეთესოდ, და შეგიძლიათ თქვენს ბიზნესზე კონცენტრირება.

ჩვენ ვახორციელებთ ბიზნეს-ცენტრების, სავაჭრო ცენტრების და სხვადასხვა საწარმოო ობიექტების მართვას. ჩვენი გადაწყვეტილებები მუდმივადვითარდება, და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დავაკმაყოფილოთ მენეჯერის საჭიროებები და სურვილები  სამუშაო დღისგასამარტივებლად.