Ჩვენს შესახებ

მაღალკვალიფიციური მდგრადი ენერგეტიკული გადაწყვეტილებების შემუშავების, გადაცემის და მართვის სფეროში ჩვენი მომხმარებლებისათვის ჩვენ ვქმნით ფასეულობებს ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე მაღალკვალიფიციური საპროექტო–ტექნიკური ჯგუფის გამოცდილების წარმატებული დანერგვის გზით. განახლებადი ენერგიის, ენერგო აუდიტის, შენობის საინჟინრო სისტემებისა და სამრეწველო კომპონენტების სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივი კონსულტანტების, ინჟინრების, არქიტექტორების და მიმწოდებლების პროფესიული მომზადების შემდეგ, ოპტიმუმ ენერჯი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ოპტიმალური და ეფექტური გადაწყვეტების წარმოდგენას
• კომერციული ნაგებობებისთვის
• საცხოვრებელი კორპუსებისთვის
• მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის
• მრეწველობის დარგებისათვის
• ინფრასტრუქტურისთვის.

ოპტიმუმ ენერჯი შეიძლება გამოვიდეს კონსულტანტის, მიმწოდებელის ან აღმასრულებელი დაწესებულების როლში და ეფექტურობის მისაღწევად უზრუნველყოს მომსახურების სრულყოფილად მიწოდება სახლში ან სამუშაო ადგილზე.

- Ჩვენს შესახებ

უახლესი პროექტები

ჩვენი კლიენტები

- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ
- Ჩვენს შესახებ